U bon samaritanu

(Luca 10, 25-37)

Nto mentri ca Gesù stava a parrari,
un omu ntra la fudda vitti isari,
un dutturi da Liggi, e addumannari
accuminciò pi vulillu spruvari:
“Maistru, mi pô diri c’haiu a fari
si a vita eterna vogghiu ereditari?”
Gesù arrispunni: “E dimmi, nta la Liggi
cosa sta scrittu? Cosa tu ci leggi?”

Chiddu allura arrispunni: “Tu hai a amari
ô Signuri Diu tô cu tuttu u cori,
cu tutta la to arma e, parimenti,
cu tutta la to forza e la to menti,
e lu prossimu tô comu a tia stissu!”
Gesù ci dici, guardannulu fissu:
“Si vidi ca canusci bonu a Liggi:
fà chistu e a vita eterna tu ti siggi!”

A stu puntu, vulennusi rifari,
chiddu ci dici: “Ma tu m’hai a spiegari
a cu è ca pi me prossimu ê pigghiari?”
E Gesù allura accumincia a cuntari:
“Un omu la so strata jia facennu
chi di Gerusalemmi va scinnennu
versu Gericu, quannu fu assartatu
di na manata di briganti e fu firmatu.

Li briganti di ncoddu si cci jittaru,
a corpa i vastunati lu pigghiaru,
tuttu chiddu c’avia ci l’arrubbaru
e mezzu mortu nterra lu lassaru.
Pi dda strata pi casu capitau
ca unu di sacerdoti s’attruvau
e di ddu disgraziatu s’addunau,
ma mancu pi taliallu si firmau.

Puru un levita chi facia dda strata,
quannu lu vitti, passò all’autra latata
e tirò rittu rittu pa so strata
senza darici mancu na taliata.
Successi nveci ca un samaritanu
chi si truvava nviaggiu, già i luntanu
lu vitti e allura si ci avvicinau,
picchì gran cumpassioni nni pruvau.

Scinniu da vestia e attentu lu taliau,
cu ogghiu e vinu i feriti ci spalmau
e cu na benna poi ci l’infasciau,
e supra a lu so mulu u carricau.
Poi cu attenzioni a strata sicutau
e dintra na lucanna lu purtau.
Ci detti arenzia e megghiu lu curau,
e cu iddu nta na stanza u sistimau.

U jornu appressu, già ca matinata,
ci detti ancora n’autra taliata.
Poi cu l’albergaturi jiu a parrari
e subitu ci detti dui dinari.
E poi ci dissi: “Nun ti siddiari,
dacci arenzia e finiscilu i curari.
Tuttu chiddu c’arresta di pagari
quannu ripassu ti lu vegnu a dari”.

“Di chisti tri, mi dici cu ti pari
ca fu prossimu a cu è chi gghiu a ncappari
nta ddu passu nte manu di briganti?”
ci addumanna Gesù, ddà sull’istanti,
o dutturi da Liggi e prontamenti
chiddu allura arrispunni: “Certamenti
cu ci appi cumpassioni!”. E ora Gesù
ci dici: “Và, e accussì fà puru tu!”.

Giuseppe Licciardi (Padre Pino)

LASCIA UN COMMENTO

Per Favore scrivi il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome